over

OVER DE DPVN

de DPVN is een vereniging van leden door leden

3 DOELSTELLINGEN VAN DE DPVN

De doelstellingen van de DPVN zijn onder te verdelen in 3 hoofddoelstellingen;

 • instandhouding en verbetering van het ras

  Op diverse manieren bevordert de DPVN de instandhouding en verbetering van het ras Duitse Pinscher. Voorbeelden hiervan zijn het verenigings fokregelement en diverse regels die gesteld worden voor het fokken.

 • bevordering gezondheid en welzijn

  De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.

 • bevorderen contacten

  Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Duitse Pinscher.

De vereniging doet niet aan actieve pupbemiddeling. Als alternatief stellen wij de gegevens van de fokkers, die bij de vereniging aangesloten zijn, beschikbaar. De lijst met aangesloten fokkers vindt u elders op deze site. Dit zijn allen fokkers die zich houden aan het fokreglement van de DPVN.

Potentiële afnemers kunnen rechtstreeks in contact treden met deze fokkers. Zij staan u graag te woord. Voor een lijst met actuele dek- en geboorteberichten klikt u hier.

Hoe doen we dat?

De DPVN tracht haar doelstellingen te bereiken door;

 • het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
 • het organiseren van cursussen, examens en wedstrijden op het gebied van het werken met honden;
 • het organiseren van exposities;
 • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de Duitse Pinscher;
 • het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 • het bijhouden van een register van raszuivere Duitse Pinschers;
 • het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het Duitse Pinscher ras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen. Alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen. Een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Duitse Pinschers gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 • het uitgeven van een clubblad of periodiek;
 • het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
 • al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

DE DPVN IS DE RASVERENIGING VOOR DUITSE PINSCHERS

De DPVN is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.). De DPVN is aangesloten bij de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

De contributie moet betaald zijn voor 1 maart van het lopende jaar. De contributie kan worden overgemaakt op

 • ING rekening (IBAN) NL85 INGB 0105 2125 47 t.a.v. Duitse Pinscher Vereniging Nederland te Groningen

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie.

210

aangesloten leden in 2016